Preambula

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) bližšie upravujú proces kúpy a dodania tovaru ponúkaného predávajúcim, podrobnejšie špecifikovaného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len ,,tovar“). Tieto VZP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke predávajúceho www.esupps.sk. V prípade, ak si zmluvné strany v zmluve dojednali odchylnú úpravu niektorých práv alebo povinností, dané dojednanie má prednosť pred znením týchto VZP. Kupujúci uznáva tieto VZP za záväzné pre všetky plnenia, ktoré sa majú uskutočniť na základe zmluvy, ktorej sú súčasťou, pričom sa  vzdáva použitia vlastných všeobecných zmluvných podmienok.

Predávajúcim je spoločnosť esports supplements, s. r. o., so sídlom Plánky 2632/38, 840 02 Bratislava, IČO 55 450 237, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 169619/B. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

  • e-mail: info@esupps.sk
  • telefónne číslo: +421 944 120 780
  • adresa pre uplatnenie reklamácie je FHB Group s.r.o., Logistické centrum – Contera park – Svätý Jur Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur

Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, neupravené zmluvou a týmito VZP sa aplikujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, neupravené zmluvou a týmito VZP, sa aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

I.

Registrácia

1.  Predávajúci nepodmieňuje dodanie tovaru povinnosťou kupujúceho vytvoriť si na internetovej stránke predávajúceho užívateľské konto. Ak si však kupujúci túto možnosť zvolí, v rámci procesu registrácie je povinný vyplniť všetky požadované údaje a v prípade zmeny ich bezodkladne aktualizovať. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením danej povinnosti zo strany kupujúceho.

II.

Prístup do užívateľského konta

1. Registrovaný kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov do jeho užívateľského konta na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zistí, že prístup k prihlasovacím údajom do jeho užívateľského konta získala tretia osoba, je povinný na túto skutočnosť predávajúceho bezodkladne upozorniť, pričom predávajúci následne vykoná opatrenia za účelom obmedzenia prístupu neoprávneným osobám. Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá kupujúcemu vznikla v súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností kupujúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje podniknúť opatrenia na zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti  svojej internetovej stránky, vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečenia údržby hardwarového a softwarového vybavenia však nie je v jeho schopnostiach zabezpečiť nepretržitý prístup. Predávajúci taktiež nezodpovedá za technické problémy, ktoré boli spôsobené konaním tretích osôb, ktoré nemohol ovplyvniť. 

3. V prípade, ak predávajúci nadobudne dôvodné podozrenie, že prístup k užívateľskému kontu kupujúceho získala tretia osoba, je oprávnený vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom obmedzenia jeho zneužitia a to vrátane jeho dočasnej alebo úplnej deaktivácie.

III.

Uzatvorenie zmluvy

1.  Predmetom zmluvy je odplatné dodanie tovaru za cenu a podmienok, uvedených v objednávke, ktorú zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „objednávka”). Hlavná charakteristika tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Pre vylúčenie pochybností, objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Platobné podmienky, dodacie podmienky a orientačná lehota dodania tovaru sú kupujúcemu dostupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.  Kupujúci si pri vytvorení objednávky zvolí druh tovaru, jeho množstvo, spôsob platby a spôsob a adresu doručenia. V prípade, ak nemá registrované používateľské konto, je povinný vyplniť i osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dodanie tovaru. Následne sa mu zobrazí sumár objednávky. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať jej obsah a správnosť vyplnených údajov. Až do okamihu odoslania objednávky je kupujúci oprávnený ju upravovať alebo zrušiť. Kupujúci je pred odoslaním objednávky upozornený, že v prípade, ak ju odošle, vzniká mu povinnosť zaplatiť cenu tovaru.

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VZP a taktiež je povinný potvrdiť, že bol oboznámený so zásadami spracúvania osobných údajov. V prípade, ak kupujúci súhlasy podľa predchádzajúcej vety neudelí, nebude môcť pokračovať v procese objednávky.

4.  Kupujúci objednávku odošle kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

5.  Po tom, ako kupujúci objednávku odošle, bude na jeho e-mailovú adresu zaslaná automaticky generovaná správa o prijatí objednávky predávajúcim, ktorá však nepredstavuje akceptáciu objednávky. Prílohou správy o prijatí objednávky budú tieto VZP a reklamačný poriadok.

6.  Akceptácia objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho vo forme samostatnej správy, v rámci ktorej bude uvedený najmä názov a špecifikácia tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, údaj o jeho cene a o odhadovanom čase dodania, dodacia adresa a údaje o cene a podmienkach prepravy. Okamihom, keď sa akceptácia objednávky dostane do sféry dispozície kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu zmluvy.

7. Kupujúci je oprávnený zrušiť zaslanú objednávku len do okamihu, kým mu nebude doručená akceptácia objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu adresovaného predávajúcemu. Kontaktné údaje predávajúceho sú špecifikované vyššie.

8. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar, prípadne nie je schopný dodržať dojednané podmienky jeho dodania, bezodkladne o tom kupujúceho e-mailom informuje a ak je to možné, poskytne mu náhradnú ponuku. V prípade, ak kupujúci túto náhradnú ponuku akceptuje, má sa za to, že medzi stranami došlo k dohode o novácií pôvodného záväzku, teda k nahradeniu pôvodnej zmluvy novou.

9.  V prípade, ak kupujúci náhradnú ponuku podľa predchádzajúceho bodu neakceptuje, je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak kupujúci možnosť odstúpenia od zmluvy využije, predávajúci mu vráti zaplatenú časť ceny tovaru a náhradu za zaplatené vedľajšie služby a plnenia v lehote 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy, a to na jeho bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar a odstúpiť od zmluvy v prípade, ak došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania. V takomto prípade sa primerane postupuje podľa bodov 8 a 9 tohto článku.

IV

Cena tovaru a platobné podmienky

1.  Cena tovaru je vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru uvedená na stránke predávajúceho, a to vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, pokiaľ v týchto VZP nie je uvedené inak.

2. Spôsoby úhrady ceny tovaru vrátane prípadných nákladov spojených s danou platobnou metódou budú uvedené v rámci procesu objednávky.

3.  Kupujúci má nárok na dodanie tovaru za cenu, ktorá bola v dobe odoslania objednávky uvedená na internetovej stránke predávajúceho, s výnimkou uvedenou v článku III bod 10 týchto VZP. Cena tovaru, ktorá bola dohodnutá v zmluve, je uvedená v akceptácii objednávky.

4.  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

5.  Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri doručení tovaru. Pri platbe prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho sa cena tovaru považuje za zapletenú okamihom jej pripísania na účet predávajúceho. Daňový doklad bude kupujúcemu doručený elektronicky, zaslaním na ním uvedenú e-mailovú adresu.

6. V prípade, že vedľajšie služby a plnenia (napr. náklady na dopravu, balenie a pod.) nie sú považované za súčasť ceny tovaru, kupujúci bude na túto skutočnosť a na ich výšku upozornený pred odoslaním objednávky predávajúcemu.

V.

Dodanie tovaru

1.  Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. V prípade odoslania tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, je záväzok dodať tovar splnený odovzdaním tovaru na prepravu prvému dopravcovi.

2.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list, obdrží kupujúci e-mailom.

3.  Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

4. Ak nie je osobitne dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa obvyklých zvyklostí, spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať zásielku, najmä to, či nebol poškodený obal zásielky a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

5.  Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanou adresou kupujúceho alebo dôvodmi na strane dopravcu. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. V prípade kupujúceho – spotrebiteľa prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru jeho prevzatím. V prípade odoslania tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru odovzdaním tovaru na prepravu prvému dopravcovi.

VI

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený od uzavretej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa, keď on alebo ním určená osoba prevzala tovar. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe doručenej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na adresu: info@esupps.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu zaslal predávajúci spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1 tohto článku. V prípade, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslal predávajúcemu elektronicky, predávajúci mu bezodkladne po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle e-malom potvrdenie o prijatí tohto oznámenia.

3. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (nie však skôr ako je predávajúcemu doručený vrátený tovar alebo predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru späť na adresu predávajúceho, podľa toho, čo nastane skôr), vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré predstavujú rozdiel v cene dopravy. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci v lehote 14 dní povinný predávajúcemu na adresu jeho sídla vrátiť nerozbalený a nepoškodený tovar. Náklady na jeho vrátenie znáša kupujúci. V prípade, ak došlo zo strany kupujúceho k otvoreniu balenia tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, alebo k jeho poškodeniu, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Kupujúci taktiež nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

5.  Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VII

Zodpovednosť za vady a jej uplatnenie

1.  Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu – spotrebiteľovi za vady dodaného tovaru, postup v prípade uplatnenia nároku kupujúceho – spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady a špecifikácia nárokov kupujúceho – spotrebiteľa sú upravené samostatne v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na stránke predávajúceho. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, sa zodpovednosť za vady a nároky z nej vyplývajúce riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII

Ochrana osobných údajov

1.  Zásady ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho.

IX

Alternatívne riešenie sporov

1.  V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Ak na danú žiadosť odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Príkladom takéhoto subjektu je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo@soi.sk. Internetová adresa je: https://www.soi.sk/.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3.  Platforma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, je dostupná na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

4. Prípadné sťažnosti alebo podnety je kupujúci oprávnený adresovať predávajúcemu písomne alebo e-mailom na jeho adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú v týchto VZP.

X

Orgány dozoru

1.  Predávajúci je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

XI

Záverečné ustanovenia

1.  Všetky dohody a právne relevantné úkony zmluvných strán musia byť vykonané v písomnej forme. Pre vylúčenie pochybností sa doručenie emailovej správy na emailovú adresu zmluvnej strany uvedenú v objednávke alebo pri registrácii užívateľského konta považuje za riadne doručenie v písomnej forme v súlade s týmto ustanovením VZP.

2.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

3.  Jednotlivé ustanovenia týchto VZP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto VZP neúčinné, zostáva tým účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

4. Tieto VZP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zmluvou súvisiace sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.  Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie týchto VZP, zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam alebo obsah ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VZP alebo zmluvy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.  Všetky spory vyplývajúce z VZP alebo z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi budú riešené predovšetkým dohodou a vzájomnými rokovaniami za účelom dosiahnutia dohody o prípadných sporoch. Tieto rokovania musia byť vedené v dobrej viere a s cieľom zachovania účelu sledovaného týmito VZP. V prípade, ak túto dohodu nebude možné dosiahnuť, na rozhodovanie sporov je daná právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky.

7.  Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdil, že sa s týmito VZP podrobne oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.

8. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.06.2023

Čo hľadáte?